Фан

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХИ профессор-ўқитувчилари таркибидан илмий даража ва унвонларга эга бўлган ходимлар.

bam Институтнинг «Технологик жараёнларда ёнғин хавфсизлиги» кафедраси профессори, техника фанлари доктори, Бахтиёр Абдугафурович Мавлянкариев 1999 йилла Москва шахридаги ихтисослашган илмий кенгашда 05.26.03 БАТ ва Ёнғин хавфсизлиги йўналишида докторлик диссертациясини ќимоя қилган.
 sostav2222 Институтнинг «Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар» кафедраси профессори, полковник Рузимбой Собурович Реимбаев Москва давлат университети қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 1988 йилда номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
 sostav222 Институтнинг «Умумилмий фанлар» кафедраси профессори, физика-математика фанлари номзоди, доцент, подполковник Исмаил Жўраевич Юлдашев 1990 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Математика институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда Математик статистика ва эҳтимоллар назарияси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
 sostav4444 Институтнинг «Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар» кафедраси доценти, тарих фанлар номзоди, подполковник Д.Ф.Хошимова ЎР ФА Тарих институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 1997 йилда ихтисослаштирилган кенгашда 07.00.09 Тарихшунослик, манбаашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
bti Институтнинг катта илмий ходим изланувчилар институти 1-боскич тингловчиси, техника фанлар номзоди, подполковник Бахром Тошмуратович Ибрагимов 2009 йилда ихтисослаштирилган кенгашда Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.26.03. Ёнғин ва саноат хавфсизлиги ва 05.23.01 Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар йўналишлари туташлигида нозодлик диссертациясини химоя қилган. Хозирги кунда фан доктори илмий даржасини химиоя килиш учун илмий изланишлар олиб бормокда.
bvv Умумилмий фанлар кафедраси профессори, физика математика фанлари номзоди Бахтиер Вахабович Вахобов 1993 йилда ихтисослаштирилган кенгашда Тошкент Давлат Университети қошидаги ихтиослаштирилган кенгашда 05.13.18. Математик моделлаштиришнинг назарий асослари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
 IMG_0075 Институтнинг «Умумкасбий фанлар» кафедраси бошлиғи, техника фанлари номзоди, доцент, подполковник Икромжон Иминжонавич Сиддиқов 1999 йилда Тошкент Архитектура қурилиш институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.23.05. Қурилиш материаллари ва ашёлари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
IMG_02 Институт илмий-текшириш маркази бошлиги подполковник, Шухрат Эргашевич Қурбанбаев кимё фанлари номзоди 2004 йилда Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 02.00.11- Каллоид ва менбраналар кимёси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган. 2016 йил декабрда фан доктори докторлик диссертациясини мувофаккиятли химоя килиб, фан доктори илмий даражасига эга булди.
gif1 Институтнинг «Касбий фаолиятнинг хукукий асослари ва бошкарувни ташкиллаштириш» кафедраси бошлиғи, подполковник Дониёр Давронович Бахранов тарих фанлари номзоди, 1997 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 07.00.02. Ватан тарихи йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
sostav334 Институтнинг «Технологик жараёнларнинг ёнғин хавфсизлиги» кафедраси бошлиғи подполковник, техника фанлари номзоди, Ёқубов Улуғбек Атхамович 2012 йилда Тошкент кимё технологиялари институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.17.11. Силикат ва қийин эрийдиган нометал материаллар технологияси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилди.

Шунингдек ўтган йиллар давомида Институтнинг илмий салохиятига узининг катта хиссасини кўшиб таълим бериш жараёни ва Ички ишлар ва халк хўжалигининг турли жабхаларида юқори самарадорликка эришиш учун илмий изланишлар олиб борган профессор ўкитувчиларнинг ҳам хизмати бекиёс.

sostav   sostav2 sotav3 sostav4