Катта илмий ходим–изланувчилар институти

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ Катта илмий ходимлар-изланувчилар институти катта илмий ходим-изланувчиси майор Курбанбаев Шухрат Эргашевич фаоляити тўғрисида қисқача маълумот

 

shek Мактаб катта илмий-ходимлар изланувчилар институти 2-босқич талабаси майор, Шухрат Эргашевич Қурбанбаев кимё фанлари номзоди 2004 йилда Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 02.00.11- Каллоид ва менбраналар кимёси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ Катта илмий ходимлар-изланувчилар институти 2 босқич катта илмий ходим-изланувчиси майор Курбанбаев Шухрат Эргашевич 2013 йил 23 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ Илмий кенгаши томонидан тасдиқланган «Маҳаллий минерал хом-ашёлар асосида оловбардош қопламалар ва термоизоляцион тўлдирувчилар ишлаб чиқиш» мавзусида 05.10.02-Фавқулодда ҳолатларда хавфсизлик. Ёнғин, саноат, ядро ва радиация хавфсизлиги ва 01.04.03-Иссиқлик физикаси ва молекуляр физика ихтисосликлари йўналишида докторлик диссертацияси илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Докторлик диссертация иши бўйича илмий-тадқиқот ишлари илмий консултант ЎзР ФА Ион плазмаси ва лазер технологиялари институти “Кўп фазали системалар иссиқлик физикаси” лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори Мирзаев С.З. рахбарлигида амалга ошириб келинмоқда.

Илмий консультант физика-математика фанлари доктори Мирзаев С.З. билан биргаликда докторлик диссертацияни тайёрлаш бўйича шахсий иш режа ишлаб чиқилиб ва ушбу режа 2014 йил 21 январдаги ЎзР ЁХОТМ Илмий кенгаши томонидан тасдиқланди.

Илмий консультант физика-математика фанлари доктори Мирзаев С.З. билан биргаликда танланган мутахассислик бўйича назарий-методологик курснинг ўқув режаси ишлаб чиқилди ва 2014 йил 21 январдаги ЎзР ЁХОТМ Илмий кенгаши томонидан тасдиқланди.

Мактабда Катта илмий ходимлар-изланувчилар институти фаолияти Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2013 йил 4 мартдаги «Ўзбекистон Республикаси ИИВ олий таълим муассасаларининг катта илмий ходимлар-изланувчилар институти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги №34 сонли буйруғи асосида ташкил қилиб келинмоқда.

Илмий ишнинг долзарблиги:

Маҳаллий хом-ашёлар асосида тежамкор технологиялардан фойдаланилган холда янги, замонавий ва экологик тоза ва шу билан биргаликда ёнғинга хавфсиз қурилиш ва бошқа турдаги материалларни яратиш ва халқ хўжалигининг турли сохаларида қўллаш Республикамиз иқтисодиёти учун мухим ахамиятга эга. Хар қандай махаллий хом-ашё асосида импорт ўрнини босувчи материалларни ишлаб чиқариш ва иқтисодиётнинг турли тармоқларида қўллаш ушбу мамлакат иқтисодиётини яхшилашга олиб келади. Республикамиз иқтисодиёти учун мухим бўлган шу каби долзарб масалаларни самарали хал қилишда республикамиз олимлари томонидан олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари ва улар яратаётган илмий ишланмаларнинг ахамияти жуда катта. Шу сабабли импорт ўрнини босувчи турли хил материлларни ишлаб чиқишнинг мухимлиги ва унинг иқтисодий самадорлигини хисобга олган холда илмий тадқиқот ишларимда махаллий хом ашёлар: вермикулит, каолин, бентонит ва бошқа қўшимчалардан фойдаланган холда юқори харорат чидамли, оловдан химояловчи ва бошқа турдаги ёнғинга хавфсиз материлларни ишлаб чиқиш ва республикамиз иқтисодиётининг турли тармоқларида қўллашни асосий мақсад қилиб белгиланди.

Ишнинг мақсади:
Маҳаллий минерал хом-ашёлар асосида қуйидаги янги таркибли, самарадор материаллар ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ қилиш:

 1. Оловбардош-химояловчи янги таркибли қоплама материаллар;
 2. Янги таркибли ёнғин ўчириш кукунлари;
 3. Янги таркибли суюқ холатдаги ёнғин ўчириш таркиблари;
 4. Янги таркибли теплоизоляцион материаллар;
 5. Кўп функцияли тўлдирувчилар.

Асосий объектлар Махаллий хом-ашёлар:

 • Вермикулит-Қорақолпоғистон Республикаси;
 • Каолин-Тошкент вилояти Ангрен;
 • Бентонит – Навоий вилояти ва бошқа қўшимчалар

Бажарилган ишлар хажми:

Маҳаллий минерал хом-ашёлар: вермикулит, каолин ва суюқ шишалар асосида кўп босқичли химоялаш хусусиятига эга қопламаларнинг янги таркиби ишлаб чиқилди ва лаборатория синовларидан ўтказилди. Синовлар асосан вермикулит, каолин, суюқ шиша ва кам миқдорда бошқа қўшимчалардан мос равишда 35:15:40:10 фоиз нисбатларидан олинган таркиб билан ишлов берилган стандарт ёғоч намуналарида текширилди. Илмий-текшириш марказидаги «Керамик қувур» лаборатория қурилмасида ГОСТ 16363-98 талаблари бўйича текширилди. Унга мувофиқ синалган намунанинг синовдан кейинги масса йўқотилиши 10 фоиздан кам бўлганлиги сабабли оловдан химоялаш самараси бўйича I гурухга тўғри келиши аниқланди. (Баённома №03-14 14 февраль 2014 йил).

Ушбу янги оловбардош қопламалар учун ишлаб чиқилган таркибларда фойдаланилган модификацияланган вермикулитларнинг ва ушбу таркиблар инфрақизил (ИҚ) ва Дифференциал термик анализ (ДТА) усуллари ёрдамида текширилди.

Бажарилган илмий-тадқиқот ишлар натижалари асосида 20 тадан ортиқ мақола ва тезислар тайёрланиб илмий журналлар ва конференция тўпламларида эълон қилинди:

 1. Диссертация ишлари натижалари бўйича «Изучение теплоизоляционных свойств покрытий на основе тебинбулакского минерала – тонкодисперсного вермикулита» номли мақола 2014 йил 16 майда Ўзбекистон Миллий Университетида бўлиб ўтган «Физика фанининг ривожида истеъдодли ёшларнинг ўрни» республика илмий-амалий конференцияси материалллари тўпламида чоп этилди.
 2. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ёнғин хавфсизлиги бош бошқармасининг ихтисослаштирилган амалий илмий-техникавий журнали Ёнғин хавфсизлиги журналида 3 та мақола:
 3. «Получение сухих огнезащитных материалов на основе местного минерального сырья – тонкодисперсного вермикулита»;

2.«Получение и исследования новых модифицированных вермикулитов Тебинбулакского месторождения»;

3.«Глины как сырье для получения пожаробезопасных материалов».

Шундан, «Получение сухих огнезащитных материалов на основе местного минерального сырья – тонкодисперсного вермикулита» номли мақола Ёнғин хавфсизлиги журналининг 2014 йил №7 сонида эълон қилинди.

 1. Олий аттесттация комиссияси (ОАК) рўйхатига кирувчи «Ўзбекистон кимё журнали»нинг 2015 йил №2 сонида «Получение и ИК-спектроскопическое исследование модифицированных вермикулитов Тебинбулакского месторождения» номли мақола эълон қилинди.
 2. 2014 йил 19-20 ноябр кунлари Тошкент кимё технология институтида булиб ўтган илмий-техникавий республика конференция тупламида 2 та моқола эълон килинди.

Шунингдек илмий-тадқиқот ишнинг асосий оъектларидан бўлган вермикулит хақида тўлиқ маълумотлар тўпланди ва ўрганиб чиқилди. Бунда жумладан, Ўзбекистондаги вермикулит хом-ашёсининг ягона манбаси Қорақолпоғистон Республикасида жойлашган Тебинбулоқ кони бўлиб, захираси 1332520 тонна эканлиги аниқланди. Вермикулитнинг асосий хоссалари ўрганиб чиқилди ва уларни яхшилаш бўйича тажрибалар ўтказилиб ижобий натижаларга эришилди.

2014 йил 2-3 август кунлари Республикамизда ягона бўлган Қорақалпоғистон Республикасида жойлашган Вермикулит конига сафар уюштирилди. Сафар давомида вермикулит минералини қазиб чиқарувчи ва қайта ишловчи корхона ходимлари билан сухбалашилди ва тегишли хулосалар қилинди.

Амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари натижалари асосида махаллий минерал хом-ашё — юқори дисперсликдаги вермикулит қўллаган холда янги таркибли самарали оловбардош ва иссқидан сақловчи таркиб ишлаб чиқилди ва «Сухая огнезащитная смесь с многоуровневой степенью огнезащиты» номли янги ихтирога патентнинг лойихаси тайёрланди ва Республика интелектуал мулк агентлигига топширилди.

Хулоса

Дастлабки хисоб-китоблар ва амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари натижаларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, маҳаллий минерал хом-ашёлар: вермикулит, каолин ва бентонитларнинг Республикамизда захираларининг етарлилиги ва улардан фойдаланишнинг технологик жихатдан мураккаб эмаслиги, улар асосида арзон ва самарали, ёнғинга хавфсиз материалларни ишлаб чиқариш имкониятини беради. Шу сабабли ушбу йўналишда олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларини тўлақонли муҳим илмий ахамиятга ва иқтисодий жихатдан самарадор деб хисоблашимиз мумкин.